ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Optimamedical
ul. Mieczysława Medweckiego 7/U5, 31-870 Kraków

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)Imię i nazwisko KlientaAdres Klienta
(data i podpis Klienta)